C# Dilinde Koleksiyonlar - 1

C# Dilinde Koleksiyonlar – 1

C# Dilinde ArrayList, HashTable, SortedList, Stack, Queue…

1- ARRAYLIST

using System; using System.Linq; using System.Text; using System.Threading.Tasks; using System.Collections; //arraylist için bu kütüphane ekli olmalıdır namespace NetFrameWork.S6.D1.ArrayListKullanimi {   class Program   {     static void Main(string[] args)     {       ArrayList A1 = new ArrayList(); //bu şekilde arraylist oluşturduk       //BİR ARRAYLIST object tipinde veri aldığından int, string, float her türlü veri alır.       A1.Add(1);       A1.Add("KODLASANA.COM");               ArrayList A2 = new ArrayList();       A2.Add("TUTKU ÇAKIR");       A1.AddRange(A2); //AddrRange methodu ile A2 ArrayListinin tüm elemanlarını A1 arraylistine ekledik.       //şuan a1 listesine baktığımızda toplam 3 elemanın olduğunu görürüz. En son'a A2'den gelen liste eklenmiştir.     }   } }

ArrayListte Count ve Capacity komutları

    static void Main(string[] args)     {       ArrayList A1 = new ArrayList(); //bu şekilde arraylist oluşturduk       //BİR ARRAYLIST object tipinde veri aldığından int, string, float her türlü veri alır.       A1.Add(1);       A1.Add("KODLASANA.COM");       int Kapasite = 0;       int Sayi = 0;       Kapasite = A1.Capacity;       //kapasite ArrayListlerde 4'er şeklinde artar. 5.eleman eklendiğinde 8 eleman kapasiteli olur4.       //Capacity komutu kullanılan arrayListin kapasitesini int veritipinde döndürür.       Sayi = A1.Count;       //Count komutu arraylistin toplam eleman sayısını verir.              ArrayList A2 = new ArrayList();       A2.Add("TUTKU ÇAKIR");       A1.AddRange(A2); //AddrRange methodu ile A2 ArrayListinin tüm elemanlarını A1 arraylistine ekledik.       //şuan a1 listesine baktığımızda toplam 3 elemanın olduğunu görürüz. En son'a A2'den gelen liste eklenmiştir.     } 

ArrayList’e eklenen değerlere tekil olarak ulaşmak, düzenlemek ve silmek

      ArrayList A1 = new ArrayList(); //bu şekilde arraylist oluşturduk       //BİR ARRAYLIST object tipinde veri aldığından int, string, float her türlü veri alır.       A1.Add(1);       A1.Add("KODLASANA.COM");          ArrayList A2 = new ArrayList();       A2.Add("TUTKU ÇAKIR");       A2.Add("MYNET.COM");       A2.Add("tutkucakir.com.tr");       A1.AddRange(A2); //AddrRange methodu ile A2 ArrayListinin tüm elemanlarını A1 arraylistine ekledik.       //şuan a1 listesine baktığımızda toplam 3 elemanın olduğunu görürüz. En son'a A2'den gelen liste eklenmiştir.       //AŞAĞIDAKİ KODLA KOLEKSİYON İÇİNDEKİ VERİYE ULAŞABİLİRİZ       object o1 = A1[3];       string s1 = A1[3].ToString();       int I1 = (int)A1[1]; //BİLİNÇSİZ TÜR DÖNÜŞÜMÜ İŞLEMİ       A1[1] = "AHMET ÇAKIR"; // BU ŞEKİLDE ARRAYLİST İÇİNDEKİ ELEMAN DEĞİŞTİRİLEBİLİR.       A1.Remove("MYNET.COM"); // LİSTE İÇERİSİNDEN BULUR VE KALDIRIR       A1.RemoveAt(3); //3.INDEXI BULUR VE KALDIRIR       A1.RemoveRange(3,2); //3.INDEXTEN SONRA 2 İNDİS İÇİN SİLME İŞLEMİ YAPAR

ArrayList sıralama işlemleri:

      ArrayList A1 = new ArrayList(); //bu şekilde arraylist oluşturduk       //BİR ARRAYLIST object tipinde veri aldığından int, string, float her türlü veri alır.       A1.Add(1);       A1.Add("KODLASANA.COM");          ArrayList A2 = new ArrayList();       A2.Add("TUTKU ÇAKIR");       A2.Add("MYNET.COM");       A2.Add("tutkucakir.com.tr");       A1.AddRange(A2); //AddrRange methodu ile A2 ArrayListinin tüm elemanlarını A1 arraylistine ekledik.       //şuan a1 listesine baktığımızda toplam 3 elemanın olduğunu görürüz. En son'a A2'den gelen liste eklenmiştir.       //koleksiyonu A-Z SIRALAMA       A1.Sort(); // içeriği A-Z ŞEKLİNDE SIRALAR. int varsa hata verdirir. string ile inti karşılaştıramıyor.       A1.Reverse(); // koleksiyondaki mevcut indexin tersten sıralar.       //reverse indexler test döndüğünden içeriğin karışıklığı farketmez.

ArrayList içindeki çeşitli methodlar

      ArrayList A1 = new ArrayList(); //bu şekilde arraylist oluşturduk       //BİR ARRAYLIST object tipinde veri aldığından int, string, float her türlü veri alır.       A1.Add(1);       A1.Add("KODLASANA.COM");          A1.Add("TUTKU ÇAKIR");       A1.Add("MYNET.COM");       A1.Add("tutkucakir.com.tr");       bool kontrol1 = A1.Contains("TUTKU"); //KOLEKSİYONDA BULURSA TRUE DÖNER       bool kontrol2 = A1.Contains(1);       if (A1.Contains("MYNET.COM")) {         int IndexDegeri=A1.IndexOf("MYNET.COM"); // bulduğu içeriğin index değerini verir.       A1.RemoveAt(IndexDegeri);//bulduğumu silebilirim       A1[IndexDegeri] = "KODLASANA2.COM"; // BULDUĞUMU GÜNCELLERİM       }//if ile kontrol edebiliriz.       A1.Clear(); //clear methodu ile koleksiyon boşalır.       A1.TrimToSize(); // kullanılmayan kapasitesi temizler. ramden düşürür.       object [] d1= A1.ToArray(); //tüm dataları dizi olarak bize verir.       

ArrayList sıralama örneği

      //10 elemanlı string arraylist içindeki değerleri z-a olacak şekilde sıralayın       ArrayList OrnekList = new ArrayList();       OrnekList.Add("fatma");       OrnekList.Add("Zeynep");       OrnekList.Add("Ayşe");       OrnekList.Add("Ahmet");       OrnekList.Add("Mehmet");       OrnekList.Add("Fatih");       OrnekList.Add("Burhan");       OrnekList.Add("Hamza");       OrnekList.Add("Tevfik");       OrnekList.Sort();       OrnekList.Reverse();       foreach (object item in OrnekList)       {         Console.WriteLine(item.ToString());       }

ÖRNEK ArrayList uygulaması:

using System; using System.Collections; using System.Linq; using System.Text; using System.Threading.Tasks; namespace NetFrameWork.S6.D2.ArrayListProje {   class Program   {     static void Main(string[] args)     {       ArrayList degerListesi = new ArrayList();       Menu: Console.WriteLine("Menü"); //goto kodunda kullanmak için Menu: etiketini verdik       Console.WriteLine("1 - DEĞER EKLE");       Console.WriteLine("2 - DEĞER LİSTELE");       Console.WriteLine("3 - DEĞER ARA");       Console.WriteLine("4 - DEĞER DÜZENLE");       Console.WriteLine("5 - DEĞER SİL");       Console.WriteLine("6 - UYGULAMADAN ÇIKIŞ");       Console.Write("\nSeçiniz: ");       string kullaniciSecim = Console.ReadLine();              switch (kullaniciSecim)       {         case "1":           Console.Write("\nDeğer eklemek için bir değer giriniz: ");           string veriGirisi = Console.ReadLine();           degerListesi.Add(veriGirisi);           Console.WriteLine("\n Veri girişi başarıyla gerçekleştirildi.\n\n--------------------------");           goto Menu; //menüye git anlamındadır.           break;         case "2":           Console.WriteLine("\nDeğerler Listelendi: ");           foreach (string item in degerListesi)           {             Console.WriteLine(item);           }           Console.WriteLine("\n\n--------------------------");           goto Menu;           break;         case "3":           Console.Write("\nAramak İstediğiniz Değeri Giriniz: ");           string arananDeger = Console.ReadLine();           bool aramaSonuc=degerListesi.Contains(arananDeger);           if (aramaSonuc) {             Console.WriteLine("Aradığınız sonuç bulundu!");             Console.WriteLine("Aradığınız değerin index numarası {0}", degerListesi.IndexOf(arananDeger));           }           else{             Console.WriteLine("Aradığınız değere ulaşılamadı.");           }           Console.WriteLine("\n\n--------------------------");           goto Menu;           break;         case "4":           Console.Write("\nDüzenlemek İstediğiniz Değeri Giriniz: ");           arananDeger = Console.ReadLine();           aramaSonuc = degerListesi.Contains(arananDeger);           if (aramaSonuc)           {             Console.WriteLine("Düzenlemek istediğiniz veri için yeni değer giriniz:");             string yeniDeger = Console.ReadLine();             degerListesi[degerListesi.IndexOf(arananDeger)] = yeniDeger;             Console.WriteLine("Liste başarıyla güncellendi");           }           else           {             Console.WriteLine("Düzenlemek İstediğiniz değere ulaşılamadı.");           }           Console.WriteLine("\n\n--------------------------");           goto Menu;           break;         case "5":           Console.Write("\nSilmek İstediğiniz Değeri Giriniz: ");           arananDeger = Console.ReadLine();           aramaSonuc = degerListesi.Contains(arananDeger);           if (aramaSonuc)           {             degerListesi.Remove(arananDeger);           }           else           {             Console.WriteLine("Silmek İstediğiniz değere ulaşılamadı.");           }           goto Menu;           break;         case "6":           Environment.Exit(0);           break;         default: goto Menu; break;       }     }   } } 

Hashtable Genel Kullanımı

using System; using System.Collections; using System.Linq; using System.Text; using System.Threading.Tasks; namespace NetFrameWork.S6.D3.HashTableOrnek {   class Program   {     static void Main(string[] args)     {       //HASHTABLE GENEL KULLANIMI       Hashtable H1 = new Hashtable();       //key ve value değerleri alır.       H1.Add("Car", "Araba"); //OBJE OLARAK KEY, OBJE OLARAK VALUE DEĞERİ OLMALIDIR. KEY DEĞERİ BENZERSİZDİR. DATAYA YANİ VALUE ALANINA ERİŞMEK İÇİN KEY KULLANIRIZ.       H1.Add("House", "Ev");       //.Add methodu ile yeni değer ekledik.       H1.Add("Cars", "Araba"); //value 2-3-4 istediğiniz kadar aynı olabilir ancak keys kısmı benzersiz olmalıdır.      /* H1.Add("Cars", "Arabalar"); //aynı keyden var olduğundan hata verir.       * HATA ÇIKTISI:       *       * System.ArgumentException: 'Öğe zaten eklenmiş. Sözlükteki anahtar: 'Cars' Eklenen anahtar: 'Cars''       *       * System.ArgumentException: 'Öğe zaten eklenmiş. Sözlükteki anahtar: 'Cars' Eklenen anahtar: 'Cars''       *       */     }   } } 

Hashtable metotları, ArrayListtekilerle benzerdir, kullanımı hemen hemen aynıdır.

using System; using System.Collections; using System.Linq; using System.Text; using System.Threading.Tasks; namespace NetFrameWork.S6.D3.HashTableOrnek {   class Program   {     static void Main(string[] args)     {       //HASHTABLE GENEL KULLANIMI       Hashtable H1 = new Hashtable();       //key ve value değerleri alır.       H1.Add("Car", "Araba"); //OBJE OLARAK KEY, OBJE OLARAK VALUE DEĞERİ OLMALIDIR. KEY DEĞERİ BENZERSİZDİR. DATAYA YANİ VALUE ALANINA ERİŞMEK İÇİN KEY KULLANIRIZ.       H1.Add("House", "Ev");       //.Add methodu ile yeni değer ekledik.       H1.Add("Cars", "Araba"); //value 2-3-4 istediğiniz kadar aynı olabilir ancak keys kısmı benzersiz olmalıdır.       // yardımcı metotlar       //liste içinde değer arama işlemi       bool kontrol = H1.Contains("Car"); //key içinde arama yapar var ise true döner       bool kontrol2 = H1.Contains("Door"); // aranan değer yok ise false döner       bool kontrol3 = H1.ContainsKey("House"); //Contains ile aynı işlemi yapar       bool kontrol4 = H1.ContainsValue("Araba");       H1.Clear(); // koleksiyon içerisindeki tüm datayı siler...       // H1.CopyTo();       int koleksiyonicindekitoplamelemansayisi = H1.Count;       H1.Remove("Cars"); // Cars keyini bulur ve siler       H1["House"] = "Villa"; // House key olan verinin VALUE alanını Villa olarak yapar.      }   } } 

SortedList kullanımı

using System; using System.Collections; using System.Linq; using System.Text; using System.Threading.Tasks; namespace NetFrameWork.S6.D5.SortedListGenel {   class Program   {     static void Main(string[] args)     {       //key alanı tek veri tipinde olmalıdır ya int ya string buna göre sıralama yapar       // sıralama listesidir.       SortedList sortedList = new SortedList();       sortedList.Add(100, "Yüz");       sortedList.Add(90, "Doksan");       sortedList.Add(1, "Bir");       sortedList.Add(9000, "Dokuz bin");       // SortedList listeye eklerken sıralayarak ekler...       Console.ReadLine();     }   } } //hashtable ile aynı metotları kullanır.

Stack kullanımı

      Stack s1 = new Stack();       //son giren ilk önce çıkar... mutfakta dizili tabakları düşünün son eklediğinen ilk alınır ve ona yemek doldurulur...       s1.Push("bir");       s1.Push("iki");       s1.Push("üç");       s1.Push("dört");       object o1 = s1.Pop(); // datayı karşıya gönderdi ve kendisinden kaldırdı       object o2 = s1.Peek(); // datayı karşıya gönderdi, ancak veriyi kendisinden çıkarmadı. sadece gösterme işlemi yaptı.

Queue kullanımı

      Queue kuyruk = new Queue();       kuyruk.Enqueue("bir");       kuyruk.Enqueue("iki");       kuyruk.Enqueue("üç");       kuyruk.Enqueue("dört");       //eklenen sırada sıralanır...       object o1 = kuyruk.Peek(); // ilk değeri gösterdi - ön izleme gibi bir işlem       object o2 = kuyruk.Dequeue(); // değeri gösterir sonrasında da koleksiyon içinden siler.

Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir